Skip to content
Contact Lens

“คอนแทคเลนส์” ใช้ยังไงให้ถูกวิธี

  คอนแทคเลนส์ (Contact Lens) คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโพลีเมอร์ หรือวัสดุอื่น ที่มีลักษณะเป็นแผ่นใช้ครอบบนกระจกตา เพื่อแก้ไขความผิดปกติของสายตา หรือใส่เพื่อความสวยงาม และวัตถุประสงค์อื่น การจะซื้อ คอนแทคเลนส์ มาใส่นั้น ไม่ว่าจะเป็นแบบสีหรือแบบใส ควรจะต้องได้รับคำแนะนำจากจักษุแพทย์ก่อน เพื่อที่จะได้รู้วิธีการใส่ และวิธีการดูแลที่ถูกต้อง เพราะหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาอาจทำให้ตาบอดได้ ดังนั้นจึงต้องระมัดระวัง และศึกษาข้อห้ามข้อควรปฏิบัติต่างๆ ในการใส่ คอนแทคเลนส์ ให้ดี

  1. ข้อห้ามในการใช้คอนแทคเลนส์

  1.1 ห้ามใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับบุคคลอื่น

  1.2 ห้ามใส่คอนแทคเลนส์เกินระยะเวลาใช้งานที่กำหนด (นับอายุหลังจากใช้งานครั้งแรก)

  1.3 ห้ามใช้คอนแทคเลนส์ ถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุด หรือถูกเปิดก่อนใช้งาน

      2. ข้อควรระวังในการใช้คอนแทคเลนส์

  2.1 การใช้คอนแทคเลนส์ ควรได้รับการสั่งใช้และตรวจ ติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น

  2.2 ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กะพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์

  2.3 ควรใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่ใหม่ และเปลี่ยนน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ทุกครั้งที่ถอด แม้ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ก็ควรเปลี่ยนน้ำยาใหม่ในตลับทุกวัน

  2.4 ควรเปลี่ยนตลับใส่คอนแทคเลนส์ทุกสามเดือน

  2.5 ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนสัมผัสคอนแทคเลนส์

  2.6 ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์เวลานอน ถึงแม้จะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม

  2.7 ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ ขณะอาบน้ำหรือว่ายน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้

  2.8 หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรือปวดตาเป็นอย่างมาก ร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมากหรือตาแดง ให้หยุดใช้คอนแทคเลนส์ทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว